Erev Shel Shoshanim

Erev Shel Shoshanim partition

Erev Shel Shoshanim texte

Erev Shel Shoshanim version chantée à 2 voix

Erev Shel Shoshanim voix 1 (soprano aiguë) chantée

Erev Shel Shoshanim voix 2 (alto grave) chantée

Erev Shel Shoshanim version instrumentale

Documents joints